DeSoto Notice of Runoff Election ORDINANCE 2320-23

0

ORDINANCE 2320-23: AN ORDINANCE ORDERING AND PROVIDING NOTICE OF A RUNOFF ELECTION FOR THE CITY OF DESOTO, TEXAS, TO BE HELD ON THE 10TH DAY OF JUNE, 2023, FOR THE PURPOSE OF ELECTING A CITY COUNCILMEMBER FOR PLACE 2; PROVIDING FOR EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE; PROVIDING FOR THE ESTABLISHMENT OF A POLLING PLACE; PROVIDING FOR CONTRACTS FOR ELECTION SERVICES; AND RESOLVING OTHER MATTERS INCIDENT AND RELATED TO SUCH ELECTION; PROVIDING FOR CONFLICTING PROVISIONS; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; AND AN EFFECTIVE DATE. DULY PASSED AND APPROVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF DESOTO, TEXAS, THE 16th DAY OF MAY, 2023. APPROVED: RACHEL L. PROCTOR, MAYOR; ATTEST: ALICIA THOMAS, CITY SECRETARY; APPROVED AS TO FORM: JOSEPH J. GORFIDA, CITY ATTORNEY.

ORDENANZA 2320-23: UNA ORDENANZA QUE ORDENA Y PROPORCIONA AVISO DE UNA ELECCIÓN DE SEGUNDA PARTE PARA LA CIUDAD DE DESOTO, TEXAS, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2023, CON EL FIN DE ELEGIR UN CONCEJAL MUNICIPAL PARA EL LUGAR 2; ESTABLECER VOTACIÓN ANTICIPADA MEDIANTE PRESENCIA PERSONAL; ESTABLECER EL ESTABLECIMIENTO DE UN LUGAR DE VOTACIÓN; PRESTACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ELECTORALES; Y RESOLVER OTROS ASUNTOS INCIDENTES Y RELACIONADOS CON DICHA ELECCIÓN; DISPOSICIONES PARA DISPOSICIONES EN CONFLICTO; PROPORCIONAR UNA CLÁUSULA DE DIVISIBILIDAD; Y UNA FECHA EFECTIVA. DEBIDAMENTE APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DESOTO, TEXAS, EL 16 DE MAYO DE 2023. APROBADO: RACHEL L. PROCTOR, ALCALDE; DOY FE: ALICIA THOMAS, SECRETARIA DE LA CIUDAD; APROBADO EN CUANTO A LA FORMA: JOSEPH J. GORFIDA, FISCAL DE LA CIUDAD.

SẮC LỆNH 2320-23: LỆNH LỆNH VÀ THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ LẠI CHO THÀNH PHỐ DESOTO, TEXAS, SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2023, VỚI MỤC ĐÍCH BẦU CHỦ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CHO VỊ TRÍ SỐ 2; CHO PHÉP BẦU CỬ SỚM BẰNG SỰ XUẤT HIỆN CÁ NHÂN; QUY ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU; QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẦU CỬ; VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ; QUY ĐỊNH CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN MẠNH; CUNG CẤP MỘT ĐIỀU KHOẢN VỀ TÍNH KHÁC BIỆT; VÀ NGÀY CÓ HIỆU LỰC. ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ DESOTO, TEXAS THÔNG QUA VÀ PHÊ DUYỆT HỢP LỆ, NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2023. NGƯỜI PHÊ DUYỆT: RACHEL L. PROCTOR, THỊ TRƯỞNG; CHỨNG NHẬN: ALICIA THOMAS, THƯ KÝ THÀNH PHỐ; ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO MẪU: JOSEPH J. GORFIDA, LUẬT SƯ THÀNH PHỐ.